dr Tomasz Siewierski

13.05.2019 | 22.03.2023

Pracownia Historii Idei Humanistycznych i Społecznych

pok. A18

tel. +48 22 65 72 863

dyżury: pon. 12.30–14.30, czw. 11:00–14.00

e-mail: tsiewierski@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0059-3462

Siewierski

Zainteresowania naukowe

 • historia historiografii XX wieku;
 • dzieje nauki polskiej po 1945 roku;
 • biografistyka

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2009 – magisterium
 • 2015 – doktorat

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – od 2013

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Marian Małowist i krąg jego uczniów, Warszawa 2016.
 • [współautorstwo] Warszawa Walczy 1939–1945. Leksykon, red. K. Komorowski, Warszawa 2014.

Redakcja książek i czasopism

 • Multum, non multa. Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, red. U. Czyżewska, T. Siewierski, R. Tabaszewski, J. Żołnierz, Lublin 2012.
 • Wacław Tokarz (1873–1937). Z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski, red. T.P. Rutkowski, T. Siewierski, Warszawa 2017.
 • Mannerheim oraz polsko-fińskie relacje wojskowe i polityczne w latach 1917-1946,  red. T. Siewierski, Warszawa 2018.
 • Mannerheim and Polish-Finnish Political and Military Relations 1917-1946, ed. T. Siewierski, Warszawa 2018.
 • Marian Kukiel, Studia historyczne. Wybór artykułów z lat 1909–1939, wybór i oprac. T. Siewierski, Warszawa 2019.
 • Historia – Wojsko – Polityka. Marian Kukiel (1885–1973) i jego dzieło, red. T. Siewierski, Z. Zielonka, Warszawa 2019.
 • Monte Cassino. 2 Korpus w bitwie o Monte Cassino – stan badań w 75-lecie bitwy, red. T. Siewierski, Warszawa – Koszalin 2019.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Popularność badań nad dziejami gospodarczymi jako fenomen polskiej historiografii lat 1949–1956. Próba nakreślenia przyczyn zjawiska, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Referaty, red. N. Jarska, T. Kozłowski, Warszawa 2011, s. 155–162.
 • Andrzej Wyrobisz. Zarys biografii naukowej, [w:] A. Wyrobisz, Studia o kulturze i społeczeństwie w nowożytnej Europie, Warszawa 2012, s. 9–23.
 • Dzieje Wrocławia jako problem badawczy polskich historyków po II wojnie światowej [w:] Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy, red. C. Kardasz, J. Możdżeń, M. Spychaj, Toruń 2012, s. 201–210.
 • Komuniści i historycy. Polski ruch robotniczy w badaniach uczonych w PRL – wybrane aspekty [w:] Partia komunistyczna w Polsce: struktury, ludzie, dokumentacja, red. D. Magier, Lublin – Radzyń Podlaski 2012, s. 463 – 479.
 • Juliusz Bardach (1914 – 2010): o lituanistycznej pasji uczonego [w:] Multum, non multa. Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, red. U. Czyżewska, T. Siewierski, R. Tabaszewski, J. Żołnierz, Lublin 2012, s. 107 – 120.
 • Inspiracje marksistowskie w twórczości Mariana Małowista (1909–1988) [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty, red. Ł. Kamiński, G. Wołk, Warszawa 2012, s. 123–129.
 • Specyfika badań nad tzw. „ruchem robotniczym” w historiografii PRL – wybrane aspekty [w:] VI Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty, red. K. Dworaczek, Ł. Kamiński, Warszawa 2013, s. 177–183.
 • Konsulat w okresie międzywojennym, [w:] Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Sto lat historii, red. K. Kowalska, Mediolan [2017], s.43–64.
 • Warszawscy uczniowie Wacława Tokarza, [w:] Wacław Tokarz (1873–1937). Z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski, red. T.P. Rutkowski, T. Siewierski, Warszawa 2017, 213–229.
 • Il Consolato nel ventennio interbellico [w:] Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano. Cento anni di storia, Milano [2019], s. 63–86.
 • Recepcja twórczości Mariana Kukiela w historiografii krajowej po 1945 r., [w:] Historia – Wojsko – Polityka. Marian Kukiel (1885–1973) i jego dzieło, r T. Siewierski, Z. Zielonka, Warszawa 2019.
 • Henryk Paszkiewicz w historiografii PRL [w:] Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia, M. Dąbrowska, Łódź – Warszawa 2019, s. 140–150.
 • Kilka uwag o periodyzacji dziejów historiografii PRL. Koreferat, [w:] Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18–20 września 2019 roku 1: Potęga historii, red. J. Pomorski, M. Mazur, IPN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa-Lublin 2021, s. 235–244.

Artykuły

 • Antoni Mączak jako historyk podróży, „Przegląd Humanistyczny” 2011, z. 1, s. 5–16.
 • Stanisław Arnold. Uwagi wstępne „Studia Geohistorica” 2017, s. 7–15.
 • Janusz Durko (1915–2017). In Memoriam „Almanach Warszawy” 2017, t. XI, s. 435–454.
 • Artysta, historyk, muzeolog. Życie i działalność Bronisława Gembarzewskiego, „Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia” 2018, s. 83–112.
 • Paweł Komorowski, Siewierski, Rys dziejów historiografii w Uniwersytecie Warszawskiego po 1956 roku, „Analecta” 2019, z. 2, s. 9–48.
 • Jerzy Tomaszewski o własnej drodze badawczej, nauczycielach i kolegach historykach, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 3/2020, s. 127–157.
 • Węgry i relacje polsko–węgierskie w historiografii PRL – wybrane aspekty, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo Wschodniej”, 2020, z. 2, s. 275–291.
 • Z paryskich cechów do wyklętych miłości. Droga naukowa Andrzeja Wyrobisza, „Przegląd Historyczny” 2020, z. 4, s. 697–716.
 • Feliks Tych. Historyk (ocalały z) Zagłady, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2021, nr 17. s. 263–284.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Rec: R. Stobiecki, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale skomplikowana, Warszawa 2007 „Roczniki Humanistyczne” 2010, z. 2, s. 295–301;
 • Rec: T. P. Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne
  i organizacyjne
  , Warszawa 2007 „Roczniki Humanistyczne” 2010, z. 2, s. 295–301;
 • Rec: G. Labuda, O historykach. Kto jest kim w dziejopisarstwie polskim?, Poznań 2010 „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2011, z. 1, s. 157–162;
 • Rec: Wybitni historycy wielkopolscy, red. J. Strzelczyk, Poznań 2010 „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2011, z. 1, s. 163–168;
 • Rec: Western Europe, Eastern Europe and World Development, 13th–18th Centuries. Collection of Essays of Marian Małowist, eds. J. Batou, H. Szlajfer, Leiden 2010; „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, s. 151–156.
 • Rec: T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Retrospekcje, przeł. P. Marczewski, Warszawa 2011, „Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja” 2012, s. 243–247.
 • O aktualności dzieł Wacława Tokarza (w związku z pracą: Tokarz, Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794, wyd. Napoleon V, Oświęcim 2018), „Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia” 2018, s. 117–120.
 • Rec: K. Śreniowska, Moje życie, Łódź 2018, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, z. 2, s. 199–201
 • Jak nie uprawiać historii historiografii: uwagi na marginesie artykułu Michała Kozłowskiego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2020, z. 1, s. 241–250.
 • Ostatnie słowo w sprawie twórczości Michała Kozłowskiego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2020, z. 4, s. 212–216.
 • Rec: P. Biliński, Wacław Tokarz 1873–1937. Historyk walk o niepodległość, Kraków 2018, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2020, z. 1, s. 153–157.

Inne

 • Historyk z Ligi Mistrzów, „Gazeta Wyborcza” 19–20 XII 2009, s. 23–24.
 • Wszystkie twarze generała, (Rec.: P. Kowal, M. Cieślik, Życie paradoksalne), „Nowe Książki” wrzesień 2015.
 • Definitywny koniec legendy, (Rec.: J. Pałka, J. Poksiński, Michał Żymierski 1890 – 1989), „Nowe Książki” grudzień 2015.
 • Wcielenia krwawego Julka, ( K. Brodacki, Trzy twarze Juliana Haraschina), „Nowe Książki” kwiecień 2016.
 • Pałacu z czułością, (rec. B. Chomątowska, Pałac. Biografia intymna), „Pamięć.pl” maj 2015.
 • Powrót Humera, (rec. P. Lipiński, Bicia nie trzeba było ich uczyć), „Nowe Książki” lipiec – sierpień 2016.
 • Nie tylko „Polska Piastów” (Rec. A. Kierys, Polska Jasienicy), „Nowe Książki” wrzesień 2016.
 • Bermanówna (rec. L. Tychowa, A. Romanowski, Tak, jestem córką Jakuba Bermana) „Nowe Książki” listopad 2016.
 • Historia kontrolowana (rec. J. Szumski, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964) „Nowe Książki” grudzień 2016.
 • Dziennik wrocławskiego lekarza ( E. Piotrowski, Nie umiem się nisko kłaniać. Zapiski wrocławskiego lekarza z lat 1944–1945, 1957, 1972–1990, oprac. G. Wołk, Warszawa 2016), „Mówią Wieki” grudzień 2016.
 • Bezbarwna Luna (rec. P. Bukalska, Krwawa Luna, Warszawa 2016), „Mówią Wieki” styczeń 2017.
 • Zwykłego obywatela dziennik niezwykły (E. Piotrowski, Nie umiem się nisko kłaniać. Zapiski wrocławskiego lekarza z lat 1944–1945, 1957, 1972–1990, oprac. G. Wołk, Warszawa 2016) „Nowe Książki” luty 2017.
 • Polityczny kameleon, (rec. P. Lipiński, Cyrankiewicz, Warszawa 2016), „Mówią Wieki” luty 2017.
 • Nieudana próba historiograficznej humanizacji, (rec. A. Prażmowska, Władysław Gomułka, Warszawa 2016), „Nowe Książki” kwiecień 2017.
 • Wacław Tokarz (1873–1937) [w:] W. Tokarz, Insurekcja Warszawska [reprint], Warszawa 2017, s. I–X.
 • Niechciani sąsiedzi (rec. Ł. Krzyżanowski, Dom którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Warszawa 2016) „Nowe Książki” wrzesień 2017.
 • Ambasadorowie polskiej historii (rec. R. Stobiecki, Klio za wielką wodą, Warszawa 2017), „Nowe Książki” czerwiec 2018.
 • Sprawiedliwa i inni, (rec. A. Bikont, W ukryciu, Warszawa 2017), „Nowe Książki”, lipiec–sierpień 2018.
 • Portret archiwożercy, (rec. P. Biliński, Władysław Konopczyński, Kraków 2018), „Nowe Książki” listopad 2018.
 • Piękna księga niepodległej, (rec. Eseje o stuleciu, Warszawa 2018), „Nowe Książki” grudzień 2018.
 • Targalski Jerzy Wojciech 1929–1977 [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 52, z. 213, Kraków 2018.
 • Literatura piękna zachęciła mnie do historii. Z Jerzym W. Borejszą rozmawia Tomasz Siewierski, „Nowe Książki” luty 2019, s. 4–8.
 • Komunista, który odbudował Warszawę, (rec. A. Skalimowski, Towarzysz odbudowy, Warszawa 2018) „Nowe Książki” luty 2019, s. 16–17.
 • Rękopisy znalezione w Moskwie [z Jerzym Borejszą rozmawia Tomasz Siewierski] „Newsweek Historia”, 2019 nr 2, s. 60–63.
 • Nieobecność Jedlickiego, (rec. M. Kula, Jerzy Jedlicki historyk nietypowy), „Nowe Książki” kwiecień 2019.
 • Prywatna historia Andrzeja Paczkowskiego, ( P. Pleskot, Góry i teczki. Biografia naukowa Andrzeja Paczkowskiego), „Nowe Książki” 2019, nr 12.
 • PRL a historycy, (rec. T. P. Rutkowski, Historiografia i historycy w PRL), „Nowe Książki” 2020, nr 7/8.
 • Wydobyci z zapomnienia, (rec. J. Maroń, Znani, nieznani i zapoznani historycy wojskowości z kręgu Władysława Konopczyńskiego i Stanisława Herbsta), „Nowe Książki” 2020, nr 10, s. 15–16.
 • Fałszerze historii przed sądem, (rec. Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcanie), „Nowe Książki” 2020, nr 11.
 • Uczeni pamięci przywróceni, (rec. Żywoty historyczne, red. R. Stemplowski), „Nowe Książki” 2020, nr 12.
 • Koniem przez świat, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. J. Olaszek, T. Kozłowski, G. Wołk, K. Dworaczek, P. Zwiernik, Warszawa 2020, s. 188–189.
 • Klio w Maisons-Laffitte, (rec. „Mam na Pana nowy zamach”. Jerzy Giedroyc i świadkowie historii), „Nowe Książki” 2021, nr 1, s. 84–85.
 • Po co nam historia historiografii? Z prof. Rafałem Stobieckim rozmawia Tomasz Siewierski, „Nowe Książki”, 2021, nr 7–8, s. 4–9.
 • Dziejopisarstwo w ryzach polityki, [rec.: R. Stobiecki, Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Łódź 2020], „Nowe Książki”, 2021, nr 7–8, s. 10–11.
 • Jaroszewiczu nic nowego, [rec.: M. Głuszko, Piotr Jaroszewicz 1909–1992, Warszawa 2021], „Nowe Książki”, 2021, nr 10, s.74–75.
 • Wielkie spotkania historyków, [rec.: K. Zamorski, Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków. Historiografia polska na międzynarodowych kongresach nauk historycznych w latach 1896–1938, Kraków 2020]; „Nowe Książki” 2021, nr 12, s. 24–25.
 • Konferencja „Klio w mundurze. Historiografia wojskowa w dwudziestoleciu międzywojennym” Kraków 22–23 października 2020 r., „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich”, 2020, s. 361–364.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT