dr Alicja Urbanik-Kopeć

15.03.2019 | 01.02.2024

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

pok. A10

tel. +48 22 65 72 863

dyżury: wt. 11.00–13.00, czw. 11.00–13.00

email: alicja.urbanik@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1121-4309

Urbanik-Kopeć

Zainteresowania naukowe

Dziewiętnastowieczna nowoczesność (od spirytyzmu, poprzez wystawy i wynalazczość, po społeczne ruchy emancypacyjne, zwłaszcza emancypację kobiet), analiza dyskursu emancypacyjnego XIX i XX wieku, edukacja kobiet i grup wykluczonych.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2013 magisterium w Instytucie Kultury Polskiej UW, studia w ramach Kolegium MISH
 • 2014 magisterium w Instytucie Anglistyki UW, studia w ramach Kolegium MISH
 • 2017 dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie

 • 2019– Instytut Historii Nauki im L. i A. Birkenmajerów PAN, adiunkt, koordynator ds. Szkoły Doktorskiej Anthropos

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2013–2016 Ekspozycje nowoczesności. Wystawy na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych, grant w ramach NPRH (0110/NPRH2/H11/81/2013), udział w zespole badawczym, współautorka monografii
 • 2017–2019 Anioł w domu, mrówka w fabryce. Alternatywny modele emancypacyjne dostępne dla robotnic fabrycznych Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, grant NCN w konkursie Preludium (2016/23/N/HS3/00813), kierownik projektu
 • 2020–2024 Tożsamości i aspiracje guwernantek w Królestwie Polskim (1864-1904) w kontekście zmian społecznych i kulturowych, grant NCN w konkursie Sonata (2020/39/D/HS3/0022), kierownik projektu

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, zastępca redaktora naczelnego

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2019 Nagroda KLIO, w kategorii autorskiej i monografii naukowych, za książkę „Anioł w domu, mrówka w fabryce”, przyznawane przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej za wybitny wkład w popularyzację historii.
 • 2019 Nominacja do Nagrody Historycznej POLITYKI, dział debiuty w pracach naukowych i popularnonaukowych, za książkę „Anioł w domu, mrówka w fabryce”.

Ważniejsze publikacje naukowe

Książki autorskie i współautorskie

 • Anioł w domu, mrówka w fabryce, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018 (książka doktorska).
 • Instrukcja nadużycia. Historie kobiet służących w dziewiętnastowiecznych domach, Post Factum, Warszawa 2019.
 • Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu. Praca seksualna w XIX wieku na ziemiach polskich, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021.


Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Czy można zadzwonić do ducha, czyli jak wynaleziono spirytyzm [w:] Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku, red. M. Litwinowicz-Droździel, J. Kubicka, Uniwersytet Warszawski, Convivo Anna Matysiak, Warszawa 2015.
 • Duchy historii. Spirytyzm jako narzędzie zapamiętywania straty po Wielkiej Wojnie [w:] Echa Wojen, red. M. Parus, R. Sowiński, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.
 • Anioł w domu, mrówka w fabryce? Figura robotnicy jako alternatywny model emancypacji w XIX wieku [w:] Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, tom 1, red. I. Maciejewska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016.
 • Polska kobieta nie tylko marzyć i entuzjazmować się, ale i pracować potrafi. Co i komu miały pokazać wystawy pracy kobiet? [w:] Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821–1929), red. I. Kurz, M. Litwinowicz-Droździel, P. Rodak, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017.
 • Czepek z kokardą i ubłocona sukienka. Estetyczne uniwersum ekranizacji powieści Jane Austen [w:] 50 twarzy popkultury, red. K. Olkusz, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2016. Dostęp
 • From seamstress to typesetter. A project of vocational schools for women in Kingdom of Poland (1870-1895), [w:] Woman – knowledge, sciences, universities, Classique Garnier, Paris 2019.
 • Pani i służąca. Przypadek Lucyny Kotarbińskiej, [w:] Niewidoczne. Historie warszawskich służących, red. Zofia Rojek, wyd. Muzeum Warszawy, Warszawa 2021.
 • Pan i służąca. Od pracy na służbie do pracy seksualnej, [w:] Niewidoczne. Historie warszawskich służących, [w:] red. Zofia Rojek, wyd. Muzeum Warszawy, Warszawa 2021.


Artykuły

 • Spirytyzm po pierwszej wojnie światowej – od naukowej ciekawości do narzędzia pamięci, „Przegląd Humanistyczny”, 6(447)/2014, s. 29–38.
 • Brzydki i żałosny słoń, czyli czy kultura popularna powinna się wstydzić, a my razem z nią (recenzja), „Przegląd Humanistyczny”, nr 3(450)/2015, s. 196–198.
 • Julian Ochorowicz and the New Type of Phenomena. A story about scientific article in an international debate about the fringes of modernity, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2/2018, s. 59–77.
 • Nonsens i lekarz bastard. Anna Tomaszewicz-Dobrska (1854–1918), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, nr 1/2020, s. 153–197.
 • Spod skrzydeł matki do Szwajcarii. Studentki medycyny w podróży po wiedzę, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, rok XIII (LV) 2020, s. 97-114.
 • Uświadamianie. Dyskusja o wychowaniu seksualnym na łamach „Dobrej Gospodyni” w 1904 roku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2021.


Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Recenzja: Andrzej Żor, Dom. Historia Przytułku św. Franciszka Salezego, Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 351, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 4/2019, s. 201–204.
 • Brzydki i żałosny słoń, czyli czy kultura popularna powinna się wstydzić, a my razem z nią (recenzja), „Przegląd Humanistyczny”, nr 3(450)/2015, s. 196–198.

Inne

Udział w konferencjach naukowych

 • Międzynarodowa konferencja: „Victorian Modernities”, wystąpienie „Ghosts in the Age of Progress – relation between 19th century inventions and the rise of spiritualism”, University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania, 24–27.06.2015.
 • Międzynarodowa konferencja: „50 Shades of Popculture”, wystąpienie „Nostalgia, remix and the aesthetic past – the world of Jane Austen’s adaptations”, Kraków, 18–21.02.2016.
 • Międzynarodowa konferencja: „Forgotten Geographies”, wystąpienie „Władysław Reymont and The Vampire”, Birkbeck College, Londyn, Wielka Brytania, 8–9.08.2016.
 • Międzynarodowa konferencja: „Woman – knowledge, sciences, universities. Europe and the World”, wystąpienie: „Useful and useless. Strategies and narratives of female technical education in the late 19th century in Kingdom of Poland”, Warszawa, 21–23.10.2016.
 • Międzynarodowa konferencja: „Victorian Recovery”, wystąpienie: „How to Recover Something That Was Never There? A Struggle for Good Opinion of Working Class Polish Women”, Furman University, Południowa Karolina, Stany Zjednoczone, 13–15.10.2017.
 • Międzynarodowa konferencja: „Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data. Wokół rekwizytów badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych”, wystąpienie: „Historie zapisane na marginesach. Powtórna analiza wywiadów przeprowadzonych wśród robotnic fabryki żyrardowskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku”, Warszawa, 30.11–1.12.2017.
 • Międzynarodowa konferencja: „Victorian Fears Colloquim”, Newman University, Birmingham, Wielka Brytania, wystąpienie „Harpies in Need of Blood… Female Factory Workers as the Fearful Disruptors of Social Order”, 18.06.2018.
 • Międzynarodowa konferencja:  „Literature, Education and the Sciences of the Mind”, wystąpenie: „Useful or Useless? Narratives on Female Technical Education and Female Work Exhibitions in the Late Nineteenth Century”, University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania,  17–18.07.2018.
 • Międzynarodowa konferencja: 5th World Conference of Women’s Studies, „From women emancipation to sustainable development”, wystąpienie „Servants and Ladies – about female relationships in urban middle class households at the turn of 20th century”, 10–12 października 2019, Warszawa.
 • Konferencja naukowa: „Kobiety w prawie”, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, wystąpienie: „A to dlatego, że go nie kochałam”. Historia rozwodu Elizy Orzeszkowej w rzeczywistości prawnej Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku”, 7 marca 2019, Białystok.
 • Konferencja naukowa: „Wyzwania źródłowe w badaniach nad historią płci”, seminarium im. prof. Anny Żarnowskiej, Zespół Badawczy Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku w Instytucie  Historycznym  UW , wystąpienie: „Historie na marginesach. Wyzwania badawcze w pracy nad dokumentami osobistymi kobiet z klasy pracującej w II połowie XIX wieku na ziemiach polskich”, 27 września 2019, Warszawa.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT