dr Justyna Rogińska

15.02.2021 | 10.01.2024

Pracownia Historii Nauk Ścisłych

pok. A02

tel. +48 22 65 72 836

dyżury: wt. 10.00–14.00

e-mail: jroginska@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-7152-4851

J.Rogińska

Zainteresowania naukowe

 • historia astronomii
 • historia meteorologii
 • kalendariografia niemiecka

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2020 stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej historia uzyskany w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, tytuł rozprawy: Rodzina astronomów Kirchów na przełomie XVII i XVIII w., od tradycji cechu do instytucji naukowej
 • 2018 licencjat z filologii germańskiej uzyskany w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • 2015–2016 studia doktoranckie z historii na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie realizowane w ramach programu Erasmus+
 • 2014–2015 studia licencjackie z filologii germańskiej na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie realizowane w ramach programu Erasmus+
 • 2013 magisterium z historii uzyskane w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • 2012–2013 studia magisterskie z historii na Uniwersytecie Poczdamskim realizowane w ramach programu Erasmus

Zatrudnienie

 • 2020– Instytut Historii Nauki PAN, adiunkt

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2017–2018 wykonawca w polsko-niemieckim projekcie nr 0274/NPRH4/H2b/83/2016: „Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe”. Kierownik projektu: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2016–2017 stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na pobyt badawczy w Poczdamie (Uniwersytet Poczdamski) i Berlinie (Archiwum Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk)
 • 2015 III Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta za najlepszą pracę magisterską
 • 2014 stypendium Instytutu Serbołużyckiego na pobyt badawczy w Budziszynie

Wybrane publikacje

Artykuły

 • Gottfried Kirch (1639–1710), życie i działalność pierwszego astronoma Królewskiego Pruskiego Towarzystwa Nauk, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2021, t. 66, nr 3, s. 105–121.
 • Mikrometr śrubowy Gottfrieda Kircha – historia, konstrukcja i upowszechnienie w 1. poł. XVIII w., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2021, t. 66, nr 3, s. 185–196.
 • Śladami ojca. Edukacja i kariera astronomiczna Christfrieda Kircha (1694–1740), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2021, t. 66, nr 4, s. 157–170.
 • Między statusem pomocnicy a figurą samodzielnej badaczki. Obserwacje astronomiczne Marii Margarethy Kirch (1670–1720), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2021, t. 30, z. 2, s. 197–223.
 • Symboliczne aspekty wykorzystania ognia w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni rodziny polskiej, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” 2015, nr 9, s. 31–40.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Kompendium wiedzy o autorach kalendarzy i ich dziełach, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2021, t. 66, nr 4, s. 247–256.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT