Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos 2023/2024

05.05.2023 | 05.05.2023

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2023/2024.

W tym roku prowadzimy nabór w następujących dyscyplinach:

archeologia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)

etnologia i antropologia kulturowa (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN)

historia (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

językoznawstwo (Instytut Języka Polskiego PAN)

literaturoznawstwo (Instytut Badań Literackich PAN)

nauki o kulturze i religii (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)

nauki o sztuce (Instytut Sztuki PAN)

Rekrutacja do Szkoły Anthropos Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji, zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.

Limit miejsc w Szkole: 15.

Wymagane dokumenty*:

  1. a) załączone formularze rekrutacyjne I i II w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:

1) podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem podmiotu prowadzącego Szkołę, w którym Kandydat chciałby realizować projekt badawczy, oraz ze wskazaniem preferowanej dyscypliny naukowej albo w przypadku rozprawy doktorskiej mającej charakter interdyscyplinarny, jednej wiodącej dyscypliny naukowej, zaadresowane do Kierownika Szkoły, sporządzone według wzoru udostępnionego przez Szkołę (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych),

2) projekt rozprawy doktorskiej sformułowany w języku polskim lub angielskim według wzoru udostępnionego przez Szkołę,

3) życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych według wzoru udostępnionego przez Szkołę,

4) dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy,

5) dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych tego pracownika,

6) nazwisko i afiliację proponowanego kandydata na promotora, jeśli jest,

7) kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2023 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,

8) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim) zgodnie z pkt 1 §5 Zasady rekrutacji,

  1. b) w osobnych plikach:

1) kwestionariusz osobowy,

2) fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację,

3) kopię pracy magisterskiej albo jej odpowiednika lub przykładowy tekst naukowy, którego Kandydat jest jedynym autorem i który jest świadectwem kompetencji badawczych Kandydata (w postaci pliku najlepiej w formacie PDF),

4) dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA),

5) potwierdzenie dokonania przelewu opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2023/2024 wynosi 100 zł. Kandydaci powinni dokonać płatności na konto Instytutu Historii PAN pod numerem rachunku 04 1130 1017 0020 1463 2420 0002 (Bank Gospodarstwa Krajowego, kod SWIFT: GOSKPLPW), a w tytule wpłaty wpisać „rekrutacja” oraz podać swoje imię i nazwisko.

Dokumenty należy przesłać w dniach od 14 do 31 sierpnia 2023 r. pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 18–22 września 2023 r. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej do 15 września 2023 r. Rozmowy mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/o-instytucie/ochrona-danych-osobowych/.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz rekrutacyjny I

Formularz rekrutacyjny II

Kwestionariusz osobowy

Harmonogram rekrutacji

Więcej informacji na stronie Szkoły Doktorskiej Anthropos

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT