dr Michał Piekarski

30.09.2014 | 27.02.2024

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

pok. A10

tel. +48 22 65 72 863

dyżury: wt. 10.00–12.00, czw. 9.00–11.00

e-mail: michal.piekarski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0001-5045-6100

M.Piekarski

Zainteresowania naukowe

 • dzieje polskiej muzykologii i szkolnictwa muzycznego
 • kultura muzyczna Lwowa
 • związki kulturalne i naukowe Polaków z Wiedniem
 • studenci z ziem polskich w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wiedeńskiego (1898-1938)

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2016 doktorat w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2010 magisterium w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2008 magisterium w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2006 licencjat w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie

 • 2018–2020 współpracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016– adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2014–2016 asystent w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2011–2019 współpracownik Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2023-2025 „Józef Koffler – kompozytor lwowski i europejski”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Społeczna odpowiedzialność nauki II” (ZKP, IMUZ UW, IS PAN, IHN PAN)
 • 2019, 2022, 2023 – Pobyt w Wiedniu na podstawie „Memorandum of Understanding” między Polską Akademią Nauk i Österreichische Akademie der Wissenschaften
 • 2018 Fundacja Lanckorońskich, stypendium na pobyt w Wiedniu
 • 2013–2016 Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: Preludium 3, panel:HS3 (kierownik 1-osobowego projektu)

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2023–2026 członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN
 • 2019– „Cracovia Leopolis” – członek redakcji i stały felietonista (rubryka Musica Leopolis)
 • 2018–2021 „Rozprawy z Dziejów Oświaty” – sekretarz redakcji

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2018 – wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2017 (za książkę Przerwany kontrapunkt)
 • 2018 – laureat Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki poświęconej historii nauki i techniki za rok 2017 (za książkę Przerwany kontrapunkt)
 • 2008 – wyróżnienie w Konkursie na pracę magisterską im. Prof. Zofii Lissy

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2018, ss. 354.
 • Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, IHN PAN, Aspra-JR,Warszawa 2017, ss. 462.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Henryk Melcer-Szczawiński w kontekście jego epoki, [w:] Długi wiek XIX w muzyce. Pytania – problemy – interpretacje, t. 2, red. E. Bogula, M. Sułek, G. Zieziula, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2022, s. 57-92.
 • Pieśni Karola Mikulego w kontekście poetyckiej i muzycznej twórczości romantycznej, [w:] Musica Galiciana, t. 17, red. G. Oliwa, K. Fink, T. Mazepa, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2021, s. 69–89.
 • Lwów jako ponadlokalny ośrodek polskiego życia muzycznego w drugiej połowie XIX oraz pierwszej połowie XX wieku, [w:] Lwów w historii i kulturze polskiej, red. E. Hrycaj-Małanicz, B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki, Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, Lwów-Warszawa 2021, s. 309–339.
 • Obraz Rosji i Rosjan na łamach warszawskiego czasopisma „Muzyka” 1924–1938, [w:] Rok 1918: odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie, red. L. Zasztowt, J. Szumski, t. 2, IHN PAN, Aspra-JR, Warszawa 2019, s. 97–112.
 • Kręta droga kariery naukowej kobiety muzykologa. Bronisławy Wójcik-Keuprulian zmagania z dyscypliną i profesorem, [w:] Kobiece dwudziestolecie 1918–1939, red. R. Sioma, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, s. 523–547.
 • Wkład Lwowa w polską muzykę sakralną. Od „Missa Paschalis” Marcina Leopolity po „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego, [w:] Muzyka sakralna w drodze ku Niepodległej, red. M. Karwaszewska, (Musica Sacra, t. 14) Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2018, s. 58–81.
 • Johann Mederitsch i jego „Stabat Mater” w kontekście kultury muzycznej Lwowa, [w:] Musica Galiciana, t. 12, red. G. Oliwa, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, s. 55–66.

Artykuły

 • Konrad Zawiłowski – doktor muzykologii solistą Wiener Hofoper. Kariera sceniczna, „Muzyka” 2023, nr 2 (269), s. 4971.
 • Z badań nad repertuarem operowym Teatru Narodowego w drugiej połowie XVIII w. Nieznana praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1938 r., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, nr 2, s. 65-84.
 • Muzycy i muzyka w kręgu rodziny Węsławskich w Wilnie, „Muzyka” 2022, nr 2 (265), s. 63-90.
 • Karol Mikuli, uczeń Fryderyka Chopina i dyrektor konserwatorium we Lwowie. W 200. Rocznicę urodzin pianisty i kompozytora (1821–2021), „Studia Chopinowskie” 2021, nr 2 (8), s. 4-21.
 • Henryk Melcer-Szczawiński (1869-1928), Portal Muzyki Polskiej – baza wiedzy o muzyce czasów zaborów, https://portalmuzykipolskiej.pl/pl/osoba/7829-Henryk-Melcer-Szczawinski (2021)
 • Karol Mikuli (1821-1897), Portal Muzyki Polskiej – baza wiedzy o muzyce czasów zaborów, https://portalmuzykipolskiej.pl/pl/osoba/3243-karol-mikuli (2020)
 • Lemberg und Wien. Ein Beitrag zur Geschichte der musikalischen Beziehungen zwischen beiden Städten, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien“ 2019, t. 10, s. 259–273. Piekarski Lemberg und Wien (2019)
 • Zajęcia z zakresu muzykologii na Uniwersytecie Stefana Batorego. Przyczynek do dziejów uczelni, „Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2019, t. 50 (3), s. 83–104.
 • A Post-Doctorate in Musicology: Bronisława Wójcik-Keuprulian and Her Path to a Scientific Career, „Acta Poloniae Historica” 2018, vol. 117, s. 159–193.
 • Muzykolodzy z Uniwersytetu Jana Kazimierza w badaniach nad przeszłością muzyczną Lwowa i ziemi lwowskiej, „Przegląd Wschodni” 2018, z. 14 (56), s. 913–926.
 • Ks. Wacław Sierakowski – propagator wiedzy o muzyce i organizator szkolnictwa muzycznego w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej, „Biuletyn Historii Wychowania” 2016, nr 34, s. 85–100.
 • Uniwersytet a muzyka”. Droga do powołania we Lwowie Zakładu Muzykologii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 99–124.
 • Listy Edwarda Porębowicza i Mścisława Wartenberga do Adolfa Chybińskiego z lat 1911–1912, wstęp i opracowanie Michał Piekarski, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 183–194.
 • Діяльність Осипа Хомінського у музикознавчих польсько – українських контактах (до 1939 р.), „Українська Музика” 2014, z. 1, s. 100–109.
 • Professor Adolf Chybiński (1880–1952), Founder of Polish Musicology. The 100th Anniversary of Establishing the Institute of Musicology at the University of Lemberg (Lwów), 1912–2012, “Musicology Today” 2012, nr 9, s. 38–64.
 • Życie koncertowe Lwowa w latach 1790–1830, „Przegląd Muzykologiczny” 2011, nr 8, s. 93–114.
 • Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2010, t. XLVII, s. 73–108.
 • Z muzycznej przeszłości lwowskich kościołów katolickich, Rocznik Lwowski” 2008–2009,  s. 81–107.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • O słowniku inteligencji polskiej w ZSRR z perspektywy Lwowa. [Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991, t. 1-2, red. A. Hlebowicz, IPN, Warszawa 2021-2022, ss. 488, 616], „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2023, t. LX, s. 265-279.
 • O monografii “Kwartalnika Muzycznego” ze Lwowem i Warszawą w tle. Małgorzata Sieradz, “Kwartalnik Muzyczny” (1928–1950) a początki muzykologii polskiej, Warszawa 2015, ss. 688. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, nr 2, s. 199–205.
 • Сергій Каліберда, Органи Львова і Галичини, Львів 2014, ss. 448. „Pro Musica Sacra” 2015, nr 13, s. 239–248.
 • The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918, red. Mitchell G. Ash, Jan Surman, Basingstoke 2012, ss. 258. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2014, nr 3, s. 139–146.
 • Maria Ewa Sołtys, Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtysów, Wrocław 2008, ss. 222. Rocznik Lwowski 2008–2009, red. J. Wasylkowski, Warszawa 2009, s. 351–353.

Inne

 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne oraz tekstowy komentarz do płyty CD Karol Mikuli, Metamorphoses, DUX Recording Producers, Warszawa 2023 (trzy opusy pieśni oraz kantata Karola Mikulego).
 • Tekst do płyty CD From Lviv to Paris. Piano Works of Karol Mikuli, Weronika Chodakowska, Opus Series, Warszawa 2023.
 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne oraz tekstowy komentarz do płyty CD Melcer z Marcelina, Fundacja AVE, Warszawa 2022 (pieśni, utwory fortepianowe oraz kantata Henryka Melcera).
 • Wystawa popularnonaukowa „Melcer z Marcelina” (27 plansz) na temat życia i twórczości Henryka Melcera-Szczawińskiego (1869–1928). Otwarcie: 15 maja 2021 r. w gospodarstwie Rysiny w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach Nocy Muzeów. Organizator: Fundacja AVE, patron honorowy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, partnerzy: Białołęcki Ośrodek Kultury, Austriackie Forum Kultury, Rysiny – Rodzinne Gospodarstwo Ogrodnicze Z.  i E. Majlertów, Gospodarstwo Rolne Ludwika Majlerta.
 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne oraz tekstowy komentarz do płyty CD Tradycje chopinowskie we Lwowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Lwów 2011.
 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne płyty CD Znaszli ten kraj? Utwory fortepianowe oraz pieśni polskich kompozytorów działających we Lwowie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2011.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT